top of page

Algemeen studievoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Peralta InterAccount Holding B.V.: gevestigd aan de Papaverweg 34 1032 KJ Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 86193619. Cursus/Training/Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen 
docent en cursist.
Cursist: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-01-2023  tussen Peralta InterAccount Holding B.V. en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van  cursussen, trainingen en opleidingen. Deze studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten  die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Peralta InterAccount Holding B.V. en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de 
cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door Peralta InterAccount Holding B.V.
3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.
3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.
De inschrijving wordt definitief:
wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan. Wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus.
3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursuswaarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

Artikel 4. Uitvoering cursussen

4.1 Peralta InterAccount Holding B.V verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.
4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.
4.3 Inhalen/ uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.
4.4 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal Peralta InterAccount Holding B.V vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door Peralta InterAccount Holding B.V wordt georganiseerd.
4.5 Annulering van cursussen door Peralta InterAccount Holding B.V:in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is Peralta InterAccount Holding B.V gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden.De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. Peralta InterAccount Holding B.V zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Examens

5.1 het afnemen van eigen examens, leidt Peralta InterAccount Holding B.V De cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen.

Artikel 6. Annulering cursus (door cursist)

6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd plus 50% van deovereengekomen prijs naar rato van het aantal reeds verstreken lessen.
6.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist Peralta InterAccount Holding B.V schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een latertijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:
overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen;
het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt;
de cursus doorgang vindt;

maximaal 3 maanden na datum.
Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van cursus inclusief lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van betaling.

Artikel 8. Prijzen

8.1 De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro's en vrijgesteld van btw. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief btw. De lesgelden zijn inclusief boeken en examengeld tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
8.2 De prijzen zoals Peralta InterAccount Holding B.V deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Levering lesmateriaal

9.1 Peralta InterAccount Holding B.V levert het lesmateriaal op de dag van aanvang aan de cursist.deze wordt in de klas uitgedeeld.
9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door Peralta InterAccount Holding B.V vervangen, indien dit aan Peralta InterAccount Holding B.V toe te rekenen is.
9.3 De cursist krijgt het door Peralta InterAccount Holding B.V verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.
9.4 Copyright van alle door Peralta InterAccount Holding B.V gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Peralta InterAccount Holding B.V, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 10. Betaling

10.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door Peralta InterAccount Holding B.V is de cursist het gehele cursusgeld aan Peralta InterAccount Holding B.V verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Peralta InterAccount Holding B.V. 
10.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de vervaldatum. Peralta InterAccount Holding B.V zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.10.3 Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Peralta InterAccount Holding B.Vgerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
10.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal Peralta InterAccount Holding B.V het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
10.5 Betaling in termijnen is mogelijk in bijzondere gevallen.

Artikel 11. Privacy

Door cursisten verstrekte informatie wordt door Peralta InterAccount Holding B.V, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Peralta InterAccount Holding B.V zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Peralta InterAccount Holding B.V zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Artikel 12. Vragen en klachten

Peralta InterAccount Holding B.V streeft ernaar om vragen en klachten binnen een termijn van 14 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Zie voor de volledige klachtenprocedure: 
https://www.peraltainteraccount.com/klachtenprocedure

bottom of page