top of page

Algemeen voorwaarde

Peralta InterAccount B.V. is een kantoor dat zich richt op alle kleine ondernemers in Nederland.
ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene (verkoop -en leverings)voorwaarden.
1.2 Derden: ieder ander dan Peralta InterAccount B.V..
1.3 Diensten: aanvullende diensten, gefaciliteerde door Derden, die de Klant bij
Peralta InterAccount B.V. kan afnemen.
1.4 Duurovereenkomst: iedere schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (reeds
bestaande of toekomstige) Overeenkomst tussen Peralta InterAccount B.V. en een Klant die
strekt tot de regelmatige levering van producten en/of Diensten gedurende een zekere
periode.
1.5 Gelieerde rechtspersonen: iedere rechtspersoon of vennootschap die kwalificeert als
‘groepsmaatschappij’ in de zin van in artikel 2:24b BW of als een ‘dochtermaatschappij’ in
de zin van artikel 2:24a BW.
1.6 Peralta InterAccount B.V.: Peralta InterAccount B.V. (Handelsregisternummer:
86197002) en alle aan haar Gelieerde rechtspersonen, ook wel genoemd Peralta InterAccount Holding BV en 
Peralta InterAccount Academy B.V.
1.7 Klant: iedere (rechts)persoon die bij Peralta InterAccount B.V. een Opdracht plaatst of aan
wie/welke Peralta InterAccount B.V. een Offerte doet dan wel met Peralta InterAccount B.V. – in welke
vorm dan ook – een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.
1.8 Offerte: iedere schriftelijke of mondelinge aanbieding (voorstel of aanbod) van
Peralta InterAccount B.V. aan een Klant om werkzaamheden te verrichten of Diensten af te
nemen, dan wel om een Overeenkomst aan te gaan.
1.9 Opdracht: ieder verzoek van een Klant aan Peralta InterAccount B.V. om werkzaamheden te
verrichten of Diensten aan die Klant te leveren, daaronder ook begrepen een door een
Klant geaccepteerde (mondelinge) Offerte van Peralta InterAccount B.V. .
1.10 Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van Peralta InterAccount B.V. aan de Klant van
de Opdracht.
1.11 Overeenkomst: alle schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (of in de
toekomst nog tot stand te komen) Overeenkomsten tussen Peralta InterAccount B.V. en een
Klant, daaronder ook begrepen (maar niet beperkt tot) Duurovereenkomsten en alle
daaruit (nog) voort te vloeien losse overeenkomsten.
3
1.12 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten en
(bestaande en toekomstige) Overeenkomsten.
1.13 Het accepteren van een Offerte, het plaatsen van een Opdracht en/of het sluiten van een
Overeenkomst met Peralta InterAccount B.V. , leidt ertoe dat de Klant de toepasselijkheid van
deze Voorwaarden aanvaardt.
1.14 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien daar schriftelijk
en uitdrukkelijk door Peralta InterAccount B.V. mee is ingestemd.
ARTIKEL 2. DE OPDRACHT
2.1 De Opdracht komt uitsluitend tot stand op het moment dat Peralta InterAccount B.V. de
(mondelinge) afspraken (per e-mail) heeft bevestigd.
2.2 De inhoud van de Opdracht is gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging en kan - uitsluitend indien dit
als zodanig en expliciet in de Opdrachtbevestiging is opgenomen - bestaan uit onder meer de
hiernavolgende administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden:
*Boekhoudkundige verwerking van de aangeleverde documenten;
* Bankkoppelingen faciliteren;
*Controle en verzorgen van de omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting;
* Opstellen Jaarrekening;
*Behandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden;
*Optreden als gemachtigde in fiscale procedures;
* Faciliteren en beheren van een online salarisadministratie-systeem;
*Fiscale en/of boekhoudkundige advisering;
* Advisering van algemeen juridische aard;
*Aanvullende werkzaamheden zoals tussentijdse cijfers/Prognoses/IND-aanvragen;
*Aanvullende Diensten.
2.3 De Opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Peralta InterAccount B.V. .
Peralta InterAccount B.V. is geopend van 8:30 uur tot 18:00 uur.
2.4 Peralta InterAccount B.V. maakt bij de uitvoering van de Opdracht gebruik van haar eigen
platform genaamd het “Peralta InterAccount B.V. Online Systeem”, hierna mede aangeduid als:
“EXACTONLINE”) waarin tevens de volgende Diensten worden aangeboden/gefaciliteerd/gebruikt:
*EXACT-ONLINE ten behoeve van de salarisadministratie;
* Fiscaal Gemak ten behoeve van de aangiftes.
2.5 Peralta InterAccount B.V. zal bij de uitvoering van de Opdracht de aan haar ter beschikking
gestelde informatie vertrouwelijk behandelen en daartoe de gepaste maatregelen ook ten
aanzien van het inschakelen van Derden nemen.
4
2.6 Peralta InterAccount B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt
uitgevoerd en neemt daarbij de eventueel door Klant kenbaar gemaakte voorwaarden
zoveel als mogelijk in acht.
2.7 De Klant verleent toestemming om informatie die in verband met de uitvoering Opdracht
aan Derde(n) moet worden verstrekt aan hen te vertrekken.
2.8 De Klant verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat
moment gebruikelijke elektronische communicatiemiddelen, in het bijzonder ook de bij
Peralta InterAccount B.V. in gebruik zijnde online applicaties, platforms en portals.
2.9 Peralta InterAccount B.V. is gemachtigd om voorwaarden die in de relatie tussen haar en de Derde
gelden of die door een Derde worden bedongen, namens de Klant te aanvaarden.
Peralta InterAccount B.V. zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de Klant in het geval en
voor zover het de uitvoering van de Opdracht door de Derde betreft. Derden zullen door de
Klant nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
2.10 Peralta InterAccount B.V. kan meer werkzaamheden verrichten en aan de Klant in rekening
brengen dan waartoe de Opdracht strekt uitsluitend indien deze werkzaamheden
voortvloeien uit enige op de (uitvoering van de) Opdracht van toepassing zijnde bijkomende
omstandigheden of van toepassing zijnde wet- of regelgeving.
ARTIKEL 3. OFFERTES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, AANBIEDINGEN/PRIJSOPGAVEN
3.1 Alle Offertes en alle door Peralta InterAccount B.V. vermelde prijzen zijn vrijblijvend en dienen te
worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht.
Peralta InterAccount B.V. is te allen tijde gerechtigd om een door een Klant geaccepteerde Offerte
of een door een Klant gegeven Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren c.q. niet in
behandeling te nemen, onder meer omdat Peralta InterAccount B.V. afhankelijk is (althans kan zijn)
van Derden. Peralta InterAccount B.V. zal de klant daarvan alsdan onverwijld in kennis stellen.
3.2 Een Overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding door Peralta InterAccount B.V. van een
Opdracht van een Klant, ook als die Opdracht is gedaan naar aanleiding van een reeds gedane
(vrijblijvende) Offerte.
3.3 Na de plaatsing en acceptatie van een Opdracht gedane toezeggingen en/of gemaakte of
gewijzigde afspraken ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht, zijn uitsluitend
bindend indien deze schriftelijk (of elektronisch) tussen partijen zijn vastgelegd.
5
ARTIKEL 4. Peralta InterAccount B.V. ONLINE SYSTEEM
4.1 Peralta InterAccount B.V. opent voor de Klant haar EXACT ONLINE zodat de Klant de administratie kan
uploaden en Peralta InterAccount B.V. de Opdracht kan uitvoeren en de Klant tevens toegang kan
verkrijgen tot de Diensten al dan niet doordat de klant wordt doorgelinkt naar het eigen
platform van de Derden.
4.2 Peralta InterAccount B.V. zal zorgdragen voor een deskundige administratie (boekhouding en
salarisadministratie en archivering) van de Klant met inachtneming van toepasselijke weten regelgeving.
4.3 Peralta InterAccount B.V. streeft ernaar om de tijdig en volledig aangeleverde administratie steeds
binnen 4 maanden te verwerken in de aangiftes. Dit betreft een inspanningsverplichting en
geen resultaatsverplichting. In het geval het Peralta InterAccount B.V. niet lukt om de
aangeleverde data binnen deze tijd te verwerken, dan kan Peralta InterAccount B.V. hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
4.4 Peralta InterAccount B.V. neemt alle maatregelen die in redelijkheid te verwachten zijn om de
gegevens die de Klant heeft ingevoerd te beveiligen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde
toegang en wijziging door niet-geautoriseerde gebruikers. Peralta InterAccount B.V. is niet
aansprakelijk voor eventuele schade bij verlies of beschadiging van data.
4.5 De door de Klant aangeleverde administratie (alle data) kan door de Klant zelf via
verschillende exportfuncties worden opgevraagd en door de Klant extern worden
opgeslagen. De Klant dient zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke
wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de administratie evenals het bewaren van de
originele administratie. Op Peralta InterAccount B.V. rust geen wettelijke bewaarplicht voor de
door of namens Klant ingevoerde data.
4.6 Peralta InterAccount B.V. is gerechtigd om bij (het vermoeden van) ernstige overtreding van het
bepaalde in Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, EXACT ONLINE of platforms/domeinen van
Derden, de toegang van de Klant tot deze platforms of EXACT ONLINE tijdelijk of permanent te
blokkeren.
4.7 Na beëindiging van de Opdracht zal de data nog beschikbaar blijven zodat de Klant in de
gelegenheid zal zijn om de data ter exporteren en extern op te slaan. Deze periode is
uitsluitend bedoeld voor de Dataportabiliteit. Peralta InterAccount B.V. behoud zich het recht
voor om de toegang tot EXACT ONLINE na verloop van 6 maanden te blokkeren.
6
ARTIKEL 5. PRIJZEN, FACTURATIE, BETALINGSCONDITIES EN TERMIJNEN
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle door Peralta InterAccount B.V. vermelde
prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, eventuele belastingen en/of andere
heffingen en kosten.
5.2 Vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen derhalve te allen tijde door Peralta InterAccount B.V. 
worden gewijzigd. In dat geval is de Klant gerechtigd de Opdracht te annuleren binnen vijf
(5) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
5.3 In voorkomend geval kan Peralta InterAccount B.V. het overeengekomen tarief jaarlijks verhogen
op basis van de dienstenprijsindex zoals die door het CBS wordt vastgesteld en gepubliceerd.
5.4 Het in de Overeenkomst opgenomen vaste tarief zal conform de afspraken (betaaltermijnen)
in de Opdrachtbevestiging in rekening worden gebracht. Ten behoeve van de Klant gemaakte
onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.
5.5 Behoudens andersluidende afspraken, dienen Opdrachten binnen veertien (14) dagen na de
factuurdatum te zijn voldaan. Deze en eventuele met een Klant overeengekomen afwijkende
betalingstermijnen zijn steeds fatale termijnen, ook indien Peralta InterAccount B.V. 
coulancehalve instemt met een latere betaling.
5.6 Bij niet (of te late) betaling van facturen is Peralta InterAccount B.V. gerechtigd om de factuur over
te dragen aan een (externe) incassopartij, in welk geval de Klant – naast de wettelijke
(handels)rente – alle daadwerkelijk gemaakte (buitengerechtelijke incasso-, juridische- en
eventuele advocaat)kosten dient te vergoeden, met een minimum van ofwel EUR 250,00
(tweehonderdvijftig euro) exclusief btw, ofwel – naar keuze van Peralta InterAccount B.V. – vijftien
(15) procent van het openstaande factuurbedrag.
5.7 Opschorting van betaling van facturen of verrekening door de Klant is niet toegestaan en
uitdrukkelijk uitgesloten.
5.8 De eventuele termijn waarbinnen de uitvoering van de Opdracht dient te zijn voltooid is
indicatief en niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van enige termijn geeft
een Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Opdracht te
annuleren of de Overeenkomst te ontbinden, tenzij en voor zover die overschrijding zodanig
is dat instandhouding van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is.
5.9 Indien de Klant een voorschot of vooruitbetaling verschuldigd is aan Peralta InterAccount B.V. of
voor de uitvoering van de Opdracht de benodigde informatie of bescheiden ter beschikking
dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden voltooid niet
eerder in dan dat de betaling geheel door Peralta InterAccount B.V. is ontvangen, respectievelijk
de informatie en/of bescheiden geheel aan Peralta InterAccount B.V. beschikking is/zijn gesteld.
7
ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN KLANT
6.1 De Klant is verplicht om gebruik te maken van EXACT ONLINE.
6.2 De Klant is verplicht om bij het gebruik van (de platforms van) Derden, de benodigde
zorgvuldigheid in acht te nemen en deze uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor
deze is bestemd.
6.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op zorgvuldige wijze, tijdig en volledig inscannen,
uploaden en boeken van de administratie. Peralta InterAccount B.V. is niet verantwoordelijk voor
het aanleveren van en controleren op de compleetheid van een administratie.
Peralta InterAccount B.V. beperkt zich immers tot het voeren van een op de operatie gerichte
boekhouding en salarisadministratie. De Klant blijft te allen tijde zelf eindverantwoordelijk
voor de inhoud van de administratie.
6.4 De Klant zal steeds binnen bekwame tijd reageren op vragen (waaronder doch niet
uitsluitend begrepen de vraag naar de herkomst van gelden) van Peralta InterAccount B.V. of
Derden.
6.5 De Klant zal Peralta InterAccount B.V. onverwijld informeren over (wijzigingen in) de juridische
structuur van de Klant en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe de Klant
eventueel behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin
de Klant deelneemt of waarvan de Klant onderdeel uit zal maken. Daarnaast zal de Klant
Peralta InterAccount B.V. steeds tijdig informeren over feiten en omstandigheden die in verband
met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, teneinde Peralta InterAccount B.V. in
staat te stellen de Opdracht naar behoren uit te voeren.
6.6 De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij neemt of wil
nemen naar aanleiding van en/of op basis van de uitvoering van de Opdracht.
6.7 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
Peralta InterAccount B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of
van derden afkomstig zijn.
6.8 De Klant dient een wijziging van haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld aan te
passen in EXACT ONLINE.
6.9 Het is de Klant niet toegestaan de EXACT ONLINE of de Diensten te gebruiken voor doelen die in strijd
zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden.
6.10 In rekening gebrachte Belastingrente komt altijd voor rekening van de Klant.
6.11 De uit vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade,
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde
gegevens en bescheiden, zijn voor rekening en risico van de Klant.
8
Artikel 7. KLACHTEN EN RECLAME
7.2 In geval van klachten over de uitvoering van de Opdracht, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk
per email en deugdelijk gespecificeerd bij Peralta InterAccount B.V. melden, bij gebreke waarvan de
Klant zich ter zake niet meer op enig gebrek over de uitvoering van de Opdracht kan beroepen.
7.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
7.4 In het geval van een terechte en tijdig kenbaar gemaakte klacht heeft Peralta InterAccount B.V. de
keuze tussen: (i) aanpassen van het in rekening gebrachte tarief; (ii) het kosteloos (laten)
verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of Diensten; of (iii) het
geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen vermindering of restitutie
naar evenredigheid van het bij Klant in rekening gebrachte respectievelijk reeds betaalde tarief.
7.5 De reclametermijn op door Peralta InterAccount B.V. verzonden facturen bedraagt ten hoogste vijf (5)
werkdagen na de dag van ontvangst. Indien de Klant niet binnen die termijn (schriftelijk en
gemotiveerd) tegen de factuur heeft geprotesteerd via EXACT ONLINE of e-mail
info@peraltainteraccount.com, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met
Peralta InterAccount B.V. correct weer te geven en door de Klant te zijn goedgekeurd.
ARTIKEL 8 . AANSPRAKELIJKHEID, VERJARING EN OVERMACHT
8.1 Peralta InterAccount B.V. zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt
doordat Klant onjuiste, onvolledige of te laat informatie heeft verstrekt aan Peralta InterAccount B.V. 
is Peralta InterAccount B.V. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
8.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:76, 6:170 en 6:171 BW, is Peralta InterAccount B.V. niet
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werknemers, ondergeschikten of (nietondergeschikte) 
hulppersonen.
8.3 Peralta InterAccount B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in elk
geval dient te worden verstaan (maar niet beperkt tot) bedrijfsschade (zoals gederfde winst of
inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gemiste zakelijke kansen,
reputatieschade, verlies aan klanten, gespendeerde tijd, et cetera). Onder gevolgschade en
indirecte schade wordt uitdrukkelijk ook verstaan alle schade die voortvloeit uit – of het gevolg
is van – fouten, storingen en/of tekortkomingen in de te leveren Opdracht.
8.4 Iedere vordering c.q. ieder vorderingsrecht van een Klant tegen Peralta InterAccount B.V. vervalt
indien en zodra Peralta InterAccount B.V. door de Klant niet in rechte is betrokken uiterlijk binnen zes
(6) maanden nadat de Klant bekend werd (dan wel redelijkerwijs bekend had behoren te zijn)
met het bestaan van die (schade)vordering.
8.5 Een rechtsvordering van een Klant jegens Peralta InterAccount B.V. voor vergoeding van schade
verjaart door verloop van twee (2) jaren.
8.6 Peralta InterAccount B.V. is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming die direct of
indirect het gevolg is van (onvoorziene) omstandigheden of oorzaken die buiten de controle of
9
invloed van Peralta InterAccount B.V. liggen, waaronder in elk geval begrepen (maar niet beperkt tot):
noodtoestanden, (natuur)rampen, ongelukken, pandemieën, (dreiging van) oorlog of terrorisme,
opstand, rellen, brand, (stroom- of telecom)storingen, logistieke problemen,
overheidsmaatregelen, et cetera. Hieronder dient voorts ook te worden verstaan: derden
(waaronder personeel, hulppersonen of andere partijen waarvan Peralta InterAccount B.V. afhankelijk
is om correct na te komen) die niet presteren door bijvoorbeeld staking, ziekte of andere
onvoorziene afwezigheid of omstandigheden. De uitvoering wordt in dat geval uitgesteld voor
de duur van een dergelijke overmacht situatie. Indien de overmacht situatie drie maanden of
langer duurt, kan iedere partij de Overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding
aan de andere partij gehouden te zijn. Peralta InterAccount B.V. behoudt wél het recht om betaling te
ontvangen voor reeds geleverde werkzaamheden of Diensten.
8.7 Indien de Klant betalingen vanuit exact of het platform van Derden verricht dan dienen in het
bijzonder de door Peralta InterAccount B.V. /EXACT ONLINEal dan niet automatisch ingevoerde
bankrekeningnummers te allen tijde door de Klant te worden gecontroleerd op juistheid alvorens
men overgaat tot betaling. Peralta InterAccount B.V. is niet aansprakelijk voor ontstane schade als
gevolg van overboekingen naar niet correcte bankrekeningnummers.
8.8 Indien Peralta InterAccount B.V. aansprakelijk is jegens een Klant voor schade voortvloeiend uit een
toerekenbare tekortkoming van Peralta InterAccount B.V. , dan is deze beperkt tot maximaal éénmaal
het door de Klant betaalde (jaar)tarief over het jaar waarin de schade is ontstaan.
8.9 De in het vorige artikellid bepaalde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan de
zijde van Peralta InterAccount B.V. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
8.10 Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen dan geldt de beperking
van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen
gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van
aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.
8.11 Peralta InterAccount B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door
Klant die verband houdt met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig
beschikbaar zijn van EXACT ONLINE of (daaraan gekoppelde) platforms van Derden.
8.12 Peralta InterAccount B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door
de Klant die verband houdt met het (niet) functioneren van apparatuur, infrastructuren of
internetverbindingen van EXACT ONLINE, de Klant of van Derden.
8.13 De Klant vrijwaart Peralta InterAccount B.V. van vorderingen van Derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat de Klant Peralta InterAccount B.V. onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie
heeft verstrekt.
8.14 De Klant vrijwaart Peralta InterAccount B.V. terzake van aanspraken van Derden die mochten ontstaan
ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting voortvloeiend uit de Opdracht
of deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door
10
Peralta InterAccount B.V. voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde bestuurders, werknemers
of hulppersonen die derhalve een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.
ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die rusten op (dan wel verband houden
met) de door Peralta InterAccount B.V. aan een Klant geleverde Opdracht, berusten exclusief en
uitsluitend bij Peralta InterAccount B.V. en blijven onverkort eigendom van Peralta InterAccount B.V. .
9.2 De Klant staat ervoor in en garandeert om geen inbreuk te (zullen) maken, op welke wijze dan
ook, op enig intellectueel eigendomsrecht van Peralta InterAccount B.V. .
9.3 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud van de aan de Klant geleverde Opdracht, als
bedoeld in het vorige lid, al dan niet door inschakeling of tussenkomst van Derden, te
verveelvoudigen, openbaren of exploiteren; dat is slechts toegestaan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Peralta InterAccount B.V. .
9.4 De Klant heeft wel het recht om documenten die door Peralta InterAccount B.V. aan hem/haar zijn
verstrekt, te kopiëren voor eigen intern gebruik, voorzover passend binnen het doel van de
Opdracht.
9.5 Onder “Vertrouwelijke Informatie” moet worden verstaan alle (digitale) stukken, documenten en
(andersoortige) informatie aangaande de Opdracht en de onderneming van Peralta InterAccount B.V. 
(en aan haar Gelieerde rechtspersonen), waarvan de Klant het vertrouwelijke karakter begreep
of redelijkerwijs had moeten begrijpen. De Klant (inclusief enige aan hem/haar Gelieerde
rechtspersoon) is verplicht om Vertrouwelijke Informatie tegenover eenieder strikt geheim te
houden.
9.6 Tenzij (i) enige bepaling uit wet- of regelgeving Peralta InterAccount B.V. tot bekendmaking verplicht,
of (ii) Peralta InterAccount B.V. of een persoon verbonden aan of werkzaam voor Peralta InterAccount B.V. 
optreedt in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal
Peralta InterAccount B.V. en de door haar ingezette (hulp)personen vertrouwelijke Informatie en
persoonsgegevens niet openbaren of aan andere Derden dan genoemd in het volgende lid
verstrekken.
9.7 De Klant stemt ermee in dat in het kader van (i) de Opdracht, (ii) het voldoen aan wettelijke
verplichtingen, of (iii) interne doeleinden, Peralta InterAccount B.V. vertrouwelijke Informatie en
persoonsgegevens verwerkt betreffende de Klant en/of (hulp)personen (voorheen) werkzaam bij
of verbonden aan de Klant, de klanten van Klant of derden. Daaronder wordt tevens begrepen,
het delen van deze informatie en gegevens met personen betrokken bij de uitvoering van de
Opdracht zoals Derden, verzekeraars en juridisch of financieel adviseurs van Peralta InterAccount B.V. .
9.8 Peralta InterAccount B.V. zal passende maatregelen nemen om Vertrouwelijke Informatie en
persoonsgegevens te beschermen en de medewerkers van Peralta InterAccount B.V. en de door
Peralta InterAccount B.V. in te schakelen (hulp)personen inlichten over het vertrouwelijke karakter van
de informatie en hen dienaangaande instrueren.
11
ARTIKEL 10. PRIVACY
10.1 De Klant heeft (via EXACTONLINE) kennis genomen van en is akkoord gegaan met de inhoud van de
Privacystatement.
10.2 De Klant vrijwaart Peralta InterAccount B.V. voor alle aanspraken van Derden met betrekking tot de
uitvoering van de Overeenkomst, die tegen Peralta InterAccount B.V. mochten worden ingesteld
wegens een schending van de AVG en/of andere regelgeving betreffende de bescherming van
persoonsgegevens.
ARTIKEL 11. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
11.2 Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde en zonder opgave van reden schriftelijk en per
direct opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden en wordt daags na
ontvangst van de opzegging geëffectueerd.
11.3 Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is de Klant het tarief c.q.
honorarium verschuldigd aan Peralta InterAccount B.V. voor de werkzaamheden die reeds ten
behoeve van de Klant zijn verricht.
11.4 Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Peralta InterAccount B.V. gerechtigd de Overeenkomst
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met
onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Klant de Overeenkomst of zijn/haar verplichtingen
uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt dan wel indien Peralta InterAccount B.V. uit
de feiten en omstandigheden mag afleiden dat de Klant niet meer aan zijn/haar
betalingsverplichtingen kan voldoen.
11.5 De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang indien de Klant
surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard danwel een verzoek daartoe is
ingediend.
11.6 Peralta InterAccount B.V. is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten
gevolge van een beëindiging van de Overeenkomst op welke manier dan ook en sluit iedere
aansprakelijkheid terzake uit.
ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle reeds bestaande en toekomstige Overeenkomsten,
alsmede daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen en/of
buitencontractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen Peralta InterAccount B.V. en een Klant die voortvloeien uit – dan wel verband
houden met – deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst, worden in eerste aanleg
exclusief – en derhalve met uitsluiting van ieder ander gerecht – beslecht door de bevoegde
rechter in de rechtbank Amsterdam.
12
ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN
13.1 Indien Peralta InterAccount B.V. zich in een voorkomend geval niet beroept op een toepasselijke
bepaling in de Algemene Voorwaarden, brengt dit niet met zich mee dat Peralta InterAccount B.V. zich
in de opvolgende gevallen niet (meer) op deze of op enige andere bepaling zal kunnen beroepen.
13.2 Peralta InterAccount B.V. is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te
wijzigen.
13.3 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
(Duur)Overeenkomst met de Klant.
13.4 Indien sprake is van een geschil over de interpretatie of uitleg van enige bepaling uit de
Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst c.q. versie van de Algemene Voorwaarden
steeds prevaleren c.q. bepalend zijn voor de uitleg ervan.
13.5 De bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk
of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven,
zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
Artikel 14 DATUM EN VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN
14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 juli 2022 en zijn te raadplegen en te downloaden via 
onze website

bottom of page